14.

Vatten – en strategisk resurs

Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed också en förutsättning för människors hälsa och en hållbar utveckling. Vatten är också en förutsättning för världens livsmedelsproduktion och energiproduktion och brist på vatten kan därför bli orsak till konflikt, både inom och mellan länder.


Ludvika Ström

Ludvika ström är ett vattendrag i Ludvika, vilket förbinder sjöarna Väsman och Övre Hillen. Vattendraget är endast omkring 800 meter lång, men har en fallhöjd på cirka 18 meter. Vattenkraften i detta vattendrag började användas omkring år 1550 i samband med att Ludvika Bruk anlades här, då Sveriges första kronobruk (Hammarbacken).

Läs mer via länkarna nedan:

Ludvika Hembygdsförening
Ekomuseum Bergslagen


Vattenel med anor

Ludvika kraftstation ligger vid Ludvika ström och anläggningen är ett av Sveriges tidiga vattenkraftverk.
Verket byggdes ursprungligen av Ludvika bruk, vars dåvarande ägare Carl Roth var drivande. Vid sidan om bruket intresserade han sig även för produktion och överföring av elektrisk energi.

Själva anläggningen uppfördes 1901-1902 och projektör var Carl Johan Nilsson.
De ursprungliga byggnaderna i rött tegel är bevarade men skyms idag av ett tillbyggt ställverkshus i tre plan.

VÄRT ATT VETA
Ludvika bruk var ett järnbruk i nuvarande tätorten Ludvika, Dalarnas län. Bruket anlades vid mitten av 1500-talet och var då Sveriges första kronobruk. Vid mitten av 1700-talet var bruket Dalarnas största järnbruk. Bruket bidrog på ett avgörande sätt till utvecklingen av Ludvika som kommunens centralort. Verksamheten upphörde 1920.
På platsen står idag Ludvika kraftstation, byggd mellan 1901 och 1902.
Bevarade är bland annat området Hammarbacken och Ludvika herrgård, som hörde till bruket.

Läs hela inlägget

Vattnet leds från sjön Väsman, totala fallhöjden är 17,5 meter. 
Ett vattenkraftverk utnyttjar vattendragets fallhöjd – vattnet strömmar ner till stora turbiner som roterar just med hjälp av det fallande vattnet. Energin omvandlas i en vattenturbin till mekanisk energi som sedan driver generatorer som alstrar elektrisk energi. Det är just den energin som man kan köpa under namnet Lokalproducerad el – el som kommer från närmiljön!

Läs mer via länkarna nedan:

Ludvika kraftstation
VB Kraft


Vatten som profilområde

Vatten som utvecklingspotential finns inom en rad områden och detta skulle kunna bli mycket intressant för Västerbergslagen. 

AB Samarkand2015 har pekat ut fem potentiella utvecklingsområden:

  • Hållbarhet; rent, tillgängligt och vårdat vatten
  • Vattenbaserad livsmedelsproduktion
  • Energiproduktion
  • Rekreation – besöksnäring
  • Transport

Läs mer