13.

Ett hållbart samhälle

Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering av bostäder, infrastruktur, offentliga platser, transporter, återvinning och säkrare kemikaliehantering som i sin tur kräver ny teknik och samarbete mellan flera sektorer. Inkluderande och innovativ stadsplanering behövs för att göra städerna säkra och hållbara för framtiden.


Sociala företag

Samverkan i Västerbergslagen
I Västerbergslagen finns en, för länet unik kompetens- och stödplattform för utveckling av arbetsintegrerade sociala företag i Ludvika och Smedjebacken. Samordningsförbundet bidrar med medel till stödplattformens arbete.
I stödplattformen ingår näringslivschefen i Ludvika Kommun, representanter för arbetsmarknadsenheterna i Ludvika och Smedjebackens kommuner, representant för Arbetsförmedlingen, samordningsförbundets förbundschef och Samarkand samt vid behov adjungeras operativa stödpersoner.

I Västerbergslagen finns 5 av länets 15 sociala företag:

Läs mer via länkarna nedan:

Finsam i Dalarna
Föreningen Coompanion
ASF i Dalarna


Unika Ludvika

Samverkar för en attraktiv köpstad
Unika Ludvika är en samverkansorganisation som arbetar för att utveckla handel och service i Ludvika. Vi jobbar för att Ludvika ska upplevas som en attraktiv köpstad, med ett levande centrum som erbjuder varierande shopping och smakrika matupplevelser.
Vi arbetar på bred front med samverkan, marknadsföring, aktiviteter, miljö, utbud, tillgänglighet och till viss del även nyetableringar. Mycket av arbetet består av nätverkande för att få olika instanser, företag, föreningar, ja alla aktörer som finns, att samverka mot samma mål – ett attraktivare Ludvika.

Läs mer om Unika Ludvika


Ludvika kommun

Ludvika är framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.
Vi välkomnar både dig som flyttat hit och dig som funderar på att göra det.
I Ludvika kommun kan vi erbjuda en blandning av nybyggda och historiska bostadsområden och miljöer. Vi har en växande besöksnäring, hundratals aktiva föreningar och ett varierat kulturliv.
Du har alltid nära till skiftande natur och vatten. Här finns fjälliknande naturområden, stora skogar, vindlande åar, stilla skogstjärnar och vatten som kan ta dig till havet.

En hållbar kommun
För att vi ska bidra till att nå de globala, nationella och lokala miljömålen behöver alla hjälpas åt. Kommunen ska vara pådrivande när det gäller miljö, hållbarhet och hushållning med resurser.
Kommunen ska både minska sin egen direkta miljö- och klimatpåverkan och underlätta för invånare och företag att minska sin. Det ska vara lätt att göra rätt.

Läs mer om Ludvika kommun


Smedjebackens kommun

Smedjebacken är en välkomnande kommun med engagemang, trygghet och framtidstro.
Smedjebackens kommun är en kommun där alla ska ha samma möjligheter att leva ett gott liv och känna sig delaktiga. Vår fysiska och psykiska hälsa ska vara god. Trygghet och framtidstro ska känneteckna vår sociala samvaro. Vi ska främja jämställdhet, jämlikhet och integration. Smedjebackens kommun ska erbjuda bra möjligheter för alla åldrar.

En ekokommun i framkant
Vi ska skapa förutsättningar för en klimatmässigt hållbar utveckling av vår kommun. Vi ska fortsätta arbetet för klimatsmart energi, miljövänliga transporter och minskade giftutsläpp. Kommunen och de kommunala bolagen ska vara goda miljöförebilder.

Läs mer om Smedjebackens kommun