14.

Testbädd – Energiförsörjning gruvan

I vår region pågår flera stora gruvprojekt, bland annat planerar man att återuppta gruvbrytningen i Håksberg, Grängesberg och Blötberget. Även en oexploaterad malmfyndighet i Ludvika Kommun har hittats, vilket ställer allt högre krav på energi- och miljöfrågor.

En nationell testbädd skapas nu för utveckling av teknik för energieffektiv gruvbrytning i Ludvika- Bergslagen. Syftet med projektet är att skapa en testbädd där man kan se och testa olika metoder och verktyg för hur behovet av energi kan minimeras och därmed minska behovet av en utbyggnad av el-infrastrukturen inom gruvnäringen. Testbädden kommer att bestå av gruvor i drift och gruvor som är under uppstart, ett befintligt regionalt elnät och en forsknings- och utvecklingsanläggning för styrning och lagring av kraft i elnäten, vilket ger möjligheter att kunna genomföra studier,simuleringar och testa olika verktyg direkt.
Målet för projektet är en gruva som använder mindre energi och ger lägre miljöbelastning per ton färdig produkt än någon annan gruva i världen. Resultaten ska kunna användas av andra gruvor både på nationell och internationell nivå.

Parter som deltar i projektet är;
AB Samarkand2015 (High Voltage Valley) – projektägare och projektledare, Blötbergets gruva Nordic Iron Or, Garpenbergs gruva-Boliden, Zinkgruvan-Lundin Mining, Norra Kärr-Tasman Metall, VB Energi, Linköpings Universitet, Luleå Tekniska Universitet, Högskolan Dalarna,Ludvika kommun, Väsman Invest, Elways, Atlas Copco, Esswerk, Industriell Laststyrning samt STRI.

”VINNOVA anser att projektet har hög potential och att det adresserar ett nationellt likväl som internationellt viktigt område. Gruvindustrin som helhet är idag en av Sveriges mest energiintensiva näringar och det finns därför både stor potential och stort behov av energieffektivare teknik”

KURIOSA
Ludvika, som troligtvis fått sitt namn efter Lyviken i sjön Väsman, ”upptäcktes” 1544, av en av Gustav Vasas spejare som letade silver i de djupa bergslagsskogarna. Bergshanteringen i Ludvikabygden har en månghundraårig historia och det var tack vare Ludvikas rinnande vatten och dess fallhöjder, som grunden kunde läggas till en förindustriell verksamhet med masugnar och hyttor. Än idag kan man se de höga lavarna, byggnader för att ta upp malmen ur gruvorna, sträcka sig mot skyn och påminna om vad som sysselsatt befolkningen under mycket lång tid. Redan under 1600-talet påbörjades i byarna Gravendal och Strömsdal en vidarebearbetning av järnet. Byarna bidrog till den svenska järnexporten under 1700- talet och Ludvika var under lång tid Sveriges gruvtätaste kommun.


Gruvlaven i Grängesberg

LÄNKAR
High Voltage Valley