26.

Energieffektivisering i Ludvika kommun

Ludvika kommun äger ca 195 000 m² verksamhetslokaler som inrymmer bland annat skolor, förskolor, särskilda boenden, idrottsanläggningar och kontorslokaler.

År 2006 startade kommunen en större satsning på att energieffektivisera sina byggnader utifrån projektmodellen EPC (Energy Performance Contracting). Modellen innebär att uppnådda energibesparingar täcker kostnaden för investeringen. Projektet har genomförts i två etapper, den sista var klar i slutet av år 2013.

Åtgärder som genomförts inom projektet är bland annat konvertering till energieffektivare värmesystem, ventilationsanläggningar med återvinning, driftoptimeringar, tilläggsisoleringar, datorisering av drift och övervakning av anläggningar. När det gäller värmesystem har konverteringar från olja och el till fjärrvärme, pellets och bergvärmepumpar genomförts. Där fjärrvärme funnits tillgängligt har detta prioriterats. Totalt har kommunen satsat 100 mkr inom EPC-projektet. Med de åtgärder som genomförts inom projektet har Ludvika kommun minskat sin energiförbrukning med 8 040 MWh/år, detta innebär också en minskning av koldioxidutsläppet med 1 488 ton/år.

Ludvika har genom sin satsning på energieffektivisering blivit ett föredöme och en modell som flera andra kommuner runt om i Norden använder sig av.

Ett exempel som speglar åtgärder och resultat: Junibackens skola/förskola

Yta ca 2 600 m2

Energiförbrukning värme före åtgärd 176 kWh/m2

Energiförbrukning värme efter åtgärd 50 kWh/m2

Besparing från 2009-2013
1 638 MWh

Genomförda åtgärder

  • Konvertering från el till bergvärme
  • Installation av styr- och övervakningssystem
  • Vattenbesparing
  • Optimering av drifttider
  • Injustering av golvvärme

Diagrammet visar ackumulerad verklig förbrukning juni 2013 till maj 2014 i förhållande till hur förbrukningen skulle varit om inga åtgärder genomförts.